Hem

i

Stockholms och Södermanlands län

Startsida

Guckusko

Hällebräcka

Vi inventerar länens lokaler för rödlistade växter - här guckusko (klassad enligt EUs "Art och habitatdirektiv") respektive hällebräcka (VU - sårbar). Guckusko är vanligast i AB läns norra delar, medan hällebräcka finns dels i AB läns norra delar men också i D läns centrala och västra delar. Hällebräcka har dessutom en stor udda förekomst utanför TV-huset i Stockholm. Guckusko blommar i mitten av juni medan hällebräcka blommar från mitten till slutet av maj.

Aktuellt för Floraväktare:


Stockholms län (AB län)


Vi vaktar (vanlig) backsippa och ryl under 1a maj-helgen och veckorna därefter. Floraväktandet sker i egen regi och på eget ansvar pga Corona. Förslag på besökslokaler för backsippa har skickats ut.

Kontakt för info mm: Jan Andersson


Sörmlands län (D län)

Just nu inga allmänna  exkursioner.

Kontakt för info mm:

Info: Bo Karlsson eller Eva Grusell

Här räknar vi backsippa i början av maj under en gemensam floraväktarresa. Under resorna träffas erfarna och nybörjare. Floraväkteri är ett utmärkt sätt att göra nytta i naturvården och samtidigt ha trevligt tillsammans. Resultaten läggs slutligen in i Artportalen (www.artportalen.se).

Om du vill bli floraväktare i antingen Stockholms län eller Sörmlands län - kontakta Länssamordnaren i respektive län.


Se Kontakt