Hem

Startsida

i

Stockholms och Södermanlands län

Aktuellt för Floraväktare:


Säsongen 2024 är i full gång. Ryl och knärot kan alltid floraväktas (blad). Näst på tur står guckusko, strandviol, låsbräknar, mm.

Intresserad av Floraväktarna? Se intro-videon här:

INTRO-VIDEO


Stockholms län (AB län)

Floraväkteri av guckusko 15 juni. Intresserad av floraväkteri och kanske vill vara med på sändlistan för email-utskick? Hör med länssamordnaren i AB län. 

Kontakt för vidare info:

Jan Andersson


Sörmlands län (D län)

Kontakt för info om lokala grupper och besökstider. Hör med länssamordnarna om du vill ha floraväktarprogrammet:

Bo Karlsson eller Eva Grusell

Knärot

Fältgentiana

Vi inventerar länens lokaler för rödlistade växter - här knärot (klassad som VU - sårbar) respektive fältgentiana. Knärot är en orkidé som växer i skogar, helst äldre sådana. Fältgentiana (EN - starkt hotad) växer i fina naturbetesmarker eller slåtterängar. Knärot är en av fokusarterna för floraväkeriet under 2022. Alla orkideer är fridlysta.

Ryl

Ryl är en ljungväxt som är nära släkt med pyrolor. Den växer i äldre skogar, liksom knärot (se ovan) men mera öppet och torrare. Den är rödlistad EN (starkt hotad). Ryl har vintergröna blad som gör att den kan floraväktas hela året när det är snöfritt. Bladen är mycket lika lingon men tittar man noga är rylbladet sågat i främre änden.

Ladda ner floraväktarbroschyren för AB och D län (pdf).

Klicka här!

En annan fokusart under 2022 har varit strandviol. Den blommar i juni. Den har vita eller ljusblå blommor och långsmala blad. Den växer typiskt i strandängar men också i vägdiken och andra våta ställen. Den är konkurrenssvag och försvinner lätt vid igenväxning. Den gynnas av beteshävd. Se videon ovan tagen vid sjön Viren i Österåkers kommun där arten presenteras.


Om du vill bli floraväktare i antingen Stockholms län eller Sörmlands län - kontakta Länssamordnaren i respektive län.


Se Kontakt