Hem

Startsida

i

Stockholms och Södermanlands län

Aktuellt för Floraväktare:


Säsongen pågår för fullt.

Intresserad av Floraväktarna? Se intro-videon här:

INTRO-VIDEO


Stockholms län (AB län)

13 augusti. Fältgentiana i Uppland. Vi besöker lokaler för  fältgentiana i Uppland (AB län). Detta är inte en floraväktarresa utan en allmän exkursion. Vi samåker i egna bilar. Alla är välkomna men begränsat deltagarantal. Anmälan senast 11 augusti till Jan Andersson. Meddela om du har bil.


Kontakt för vidare info:

Jan Andersson


Sörmlands län (D län)

Kontakt för info om lokala grupper och besökstider. Hör med samordnarna om du vill ha floraväktarprogrammet:

Bo Karlsson eller Eva Grusell

Knärot

Fältgentiana

Vi inventerar länens lokaler för rödlistade växter - här knärot (klassad som VU - sårbar) respektive fältgentiana. Knärot växer i skogar, helst äldre sådana. Fältgentiana växer i fina naturbetesmarker eller slåtterängar. Knärot är en av fokusarterna för floraväkeriet under 2022. Alla orkideer är fridlysta.

Ladda ner floraväktarbroschyren för AB och D län (pdf).

Klicka här!

Strandviol

Om du vill bli floraväktare i antingen Stockholms län eller Sörmlands län - kontakta Länssamordnaren i respektive län.


Se Kontakt

En annan fokusart under 2022 är strandviol. Den har vita eller ljusblå blommor och långsmala blad. Den växer typiskt i strandängar men också i vägdiken och andra våta ställen. Den är konkurrenssvag och försvinner lätt vid igenväxning. Den gynnas av beteshävd. Se gärna videon ovan nedan tagen vid sjön Viren i Österåkers kommun.