Hem

Startsida

i

Stockholms och Södermanlands län

Aktuellt för Floraväktare:


Säsongen har startat för fullt.

Intresserad av Floraväktarna? Se intro-videon här:

INTRO-VIDEO


Stockholms län (AB län)

18 juni. Floraväktarresa till norra AB län (Norrtälje kommun). Vi besöker lokaler för  guckusko och annat.  Både nya och gamla floraväktare är välkomna. Anmälan senast 16 juni till Jan Andersson.


Kontakt för vidare info:

Jan Andersson


Sörmlands län (D län)

Kontakt för info om lokala grupper och besökstider. Hör med samordnarna om du vill ha floraväktarprogrammet:

Bo Karlsson eller Eva Grusell

Knärot

Guckusko

Vi inventerar länens lokaler för rödlistade växter - här knärot (klassad som VU - sårbar) respektive guckusko (en art som är skyddad enligt EUs  Art- och habitatdirektiv). Knärot växer i skogar, helst äldre sådana. Guckusko växer helst i sumpskogar i kalkområden. Knärot och guckusko är båda orkideer. Knärot är en av fokusarterna för floraväkeriet under 2022. Alla orkideer är fridlysta.

Ladda ner floraväktarbroschyren för AB och D län (pdf).

Klicka här!

Strandviol

Om du vill bli floraväktare i antingen Stockholms län eller Sörmlands län - kontakta Länssamordnaren i respektive län.


Se Kontakt

En annan fokusart under 2022 är strandviol. Den har vita eller ljusblå blommor och långsmala blad. Den växer typiskt i strandängar men också i vägdiken och andra våta ställen. Den är konkurrenssvag och försvinner lätt vid igenväxning. Den gynnas av beteshävd. Se gärna videon ovan nedan tagen vid sjön Viren i Österåkers kommun.